Långsiktig ekonomisk planering

Långsiktig ekonomisk planering

Målsättningen med föreningens långsiktiga ekonomiska planering är att hålla våra kostnader så låga som möjligt, inte höja avgifterna med mer än vad som krävs för att betala för våra kostnader och skapa en buffert för investeringar samt att amortera på våra lån så att vi i framtiden har råd att låna för nästa stora underhållsåtgärd.


Planen är bara ett hjälpmedel för att underlätta vår långsiktiga förvaltning av föreningen. Beslut kring budget sker årligen på styrelsens budgetmöten.

Grafik långsiktig ekonomisk planering

Nedan redovisas en mycket förenklad och grov bild av vad styrelsen på lång sikt vill uppnå med vår ekonomiska planering.


Grafiken visar bara en procentuell ökning av våra årliga kostnader, inte de eventuella åtgärder som kan genomföras för att sänka dem.


Utifrån denna förenklade bild tror vi att vi tillsammans kan identifiera när vi bör höja avgifterna ytterligare eller amortera mer för att uppnå vårt mål. Vi vill också med denna bild öka medlemmarnas förståelse för kommande beslut kring föreningens budget och förhoppningsvis en ökad vilja att bidra till att minska våra gemensamma kostnader.


Intäkter

Den största delen av föreningens intäkter kommer från avgifter från medlemmarna. Grafiken utgår från att det kommer att genomföras avgiftshöjningar årligen för att kompensera för ökade leverantörskostnader.


Kostnader

Grafiken utgår från att föreningens kostnader kommer att öka årligen på grund av höjningar av avgifter från våra leverantörer av tjänster (såsom vatten, el, värme och sophantering). Vårt tomtgäldsavtal med kommunen omförhandlas med kraftiga höjningar av den årliga avgiften till följd. I denna grafik finns även kostnader såsom löpande underhåll och reparationer.


Lån

Grafiken utgår från att föreningen inte kommer att låna pengar, utan kommer att amortera med cirka 1 000 000 SEK årligen.


Slutsatser

Cirka 2025 kommer nästa stora underhållsåtgärd att ske. Målet är att amortera bort så mycket att vi kan ta nya lån för denna åtgärd.