Motioner

§24 MOTIONER

Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast en (1)  månad efter räkenskapsårets utgång.


Innehåll:

En motion skall minst innehålla följande information:

Medlemmens namn

Medlemmens lägenhetsnummer

Rubrik som kortfattat beskriver ärendet

En bakgrund till ärendet.

En eller flera tydliga frågeställningar för stämman att fatta beslut kring.

Underskrift av den eller de som lämnar motionen.


Att lämna in en motion.

En motion skall lämnas skriftligen i styrelsens brevlåda i uppgång 23 senast den 30 juli årligen.


Mall motion